filter_list موضوعات search جستجو

مروج توحید

person حساب کاربری file_download اپلیکیشن

مغز و قوای پنج گانه انسان فقط آنتن است

مبحث جامع معاد جلسه 35

در این جلسه در خصوص عالم خیال و ظهور تام عالم خیال پس از مرگ صحبت می شود.

تنها رابطه من با عالم دنیا پنج آنتن است. پنج جاسوس است، پنج خبر چین است. در زمان مرگ آنتن ها قطع می شود و ارتباط مستقیم با درون برقرار می شود. دیگر از بیرون اطلاعاتی برای ما ارسال نمی شود و سلطان عالم مثال ظهور می کند. ما در همین دنیا هم در عالم خیال خودمان زندگی می کنیم و هیچ ارتباطی با موجودات بیرونی نداریم و فقط درون خودمان را ادراک می کنیم ! 

قیامت در درون تو بر پا می شود

قیامت رجوع از ظاهر عالم به باطن آن است

عالم قیامت ظهور سلطنت عالم مثال در انسان است.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در این جلسه در خصوص عالم خیال و ظهور تام عالم خیال پس از مرگ صحبت می شود.

تنها رابطه من با عالم دنیا پنج آنتن است. پنج جاسوس است، پنج خبر چین است. در زمان مرگ آنتن ها قطع می شود و ارتباط مستقیم با درون برقرار می شود. دیگر از بیرون اطلاعاتی برای ما ارسال نمی شود و سلطان عالم مثال ظهور می کند. ما در همین دنیا هم در عالم خیال خودمان زندگی می کنیم و هیچ ارتباطی با موجودات بیرونی نداریم و فقط درون خودمان را ادراک می کنیم ! 

قیامت در درون تو بر پا می شود

قیامت رجوع از ظاهر عالم به باطن آن است

عالم قیامت ظهور سلطنت عالم مثال در انسان است.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.