filter_list موضوعات search جستجو

مروج توحید

person حساب کاربری file_download اپلیکیشن

از قلب شروع کن

¤چه بسا همین بوی خوش الله را از یک آدم خراب بشنوی…

¤دنبال همین آدمها میگردم، دنبال آدمهای خراب، دنبال آدمهایی که شخصیت ندارند، ازبس که گناه کرده اند، معصیت کرده اند شخصیتشان شکسته شده است، نه اعتباری برایشان مانده است، نه آبرویی برایشان مانده است، هیچی برایشان نمانده…

¤خدا میداند اینها راه هزار ساله را یکشبه طی میکنند، اینها اگر برگردند راه هزار ساله را در یک شب طی…

¤بیشتر مشکلات ما این است که ما میخواهیم از جسم شروع کنیم، یعنی حتما میگوییم خانم موهایت را بپوشان، آقا نمازت را بخوان، جسم را خیلی تأکید میکنیم (بنده خدا قلبش پذیرایی ندارد) حالا شما به زور بگو حجابت را درست کن، نمازت را بخوان…

¤هستند علمایی که در گوشه و کنار شهرها این بنده های خدا دارند خاک میخورند، اینها فسیل شده اند، ولی واقعاً قدرت ولایت دارند (البته کم هستند ولی هستند) یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که اینها را شناسایی کند، اینها را روی کار بیاورد، به اینها بها بدهد، به اینها میدان بدهد، به صِرف اینکه صحبت از وحدت شخصی وجود میشود، حمله بکنند به او که چرا…

¤چه بسا همین بوی خوش الله را از یک آدم خراب بشنوی…

¤دنبال همین آدمها میگردم، دنبال آدمهای خراب، دنبال آدمهایی که شخصیت ندارند، ازبس که گناه کرده اند، معصیت کرده اند شخصیتشان شکسته شده است، نه اعتباری برایشان مانده است، نه آبرویی برایشان مانده است، هیچی برایشان نمانده…

¤خدا میداند اینها راه هزار ساله را یکشبه طی میکنند، اینها اگر برگردند راه هزار ساله را در یک شب طی…

¤بیشتر مشکلات ما این است که ما میخواهیم از جسم شروع کنیم، یعنی حتما میگوییم خانم موهایت را بپوشان، آقا نمازت را بخوان، جسم را خیلی تأکید میکنیم (بنده خدا قلبش پذیرایی ندارد) حالا شما به زور بگو حجابت را درست کن، نمازت را بخوان…

¤هستند علمایی که در گوشه و کنار شهرها این بنده های خدا دارند خاک میخورند، اینها فسیل شده اند، ولی واقعاً قدرت ولایت دارند (البته کم هستند ولی هستند) یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که اینها را شناسایی کند، اینها را روی کار بیاورد، به اینها بها بدهد، به اینها میدان بدهد، به صِرف اینکه صحبت از وحدت شخصی وجود میشود، حمله بکنند به او که چرا…