تو هم دعوتش کن

…تو هم دعوتش کن بلکه یکروزی بیاید بالاخره از این سردی دربیایی، نمیدانم اسم این زندگی را چه بگذاریم، یک روزمرگی که از صبح برویم سرکار و ظهر بیاییم و شکم را پر بکنیم《همین》 تو هم دعوتش کن بلکه بیاید و وجودت را پشت رو کند و آن خلاء عظیم تو را به تو بنمایاند…

…تو هم دعوتش کن بلکه یکروزی بیاید بالاخره از این سردی دربیایی، نمیدانم اسم این زندگی را چه بگذاریم، یک روزمرگی که از صبح برویم سرکار و ظهر بیاییم و شکم را پر بکنیم《همین》 تو هم دعوتش کن بلکه بیاید و وجودت را پشت رو کند و آن خلاء عظیم تو را به تو بنمایاند…