دعوت از الله با زبان شمس

…این کیست این این کیست این، در حلقه ناگاه آمده
این نور الله است این، از پیش الله آمده

میگوید از پیش الله آمده است و این کسی است که میتواند الله را به درون وجود من واردش کند، این تنها کسی است که میتواند واسطه باشد و این خلاء عظیم را با دعوت کردن الله به درون وجود من پرش کند، خودش که بگوید یاالله بیا که نمیاید، باید با زبان دیگری دعوتش کند تا الله بیاید به درون وجودش…

…این کیست این این کیست این، در حلقه ناگاه آمده
این نور الله است این، از پیش الله آمده

میگوید از پیش الله آمده است و این کسی است که میتواند الله را به درون وجود من واردش کند، این تنها کسی است که میتواند واسطه باشد و این خلاء عظیم را با دعوت کردن الله به درون وجود من پرش کند، خودش که بگوید یاالله بیا که نمیاید، باید با زبان دیگری دعوتش کند تا الله بیاید به درون وجودش…