جلسات مرتبط با برچسب

حکایت پادشاه و کنیزک

  • جلسه

  • موضوع

شرح مثنوی جلسه نهم مشاهده این جلسه
16 / 07 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 9
شرح مثنوی جلسه دهم مشاهده این جلسه
23 / 07 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 10