جلسات مرتبط با برچسب

عینیت خداوند با موجودات

  • جلسه

  • موضوع

شرح رساله نور وحدت جلسه نهم مشاهده این جلسه
28 / 04 / 1391 شرح رساله نور وحدت جلسه 9