جلسات مرتبط با برچسب

نفی حرکت و سکون از خداوند

  • جلسه

  • موضوع

شرح توحید صدوق جلسه چهلم مشاهده این جلسه
15 / 03 / 1389 شرح توحید صدوق جلسه 40