جلسات مرتبط با برچسب

وجود مطلق، مصداق خارجی دارد

  • جلسه

  • موضوع

شرح جامع الاسرار جلسه هفتم مشاهده این جلسه
۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۲ شرح جامع الاسرار جلسه 7