جلسات مرتبط با دسته

شرح رساله نور وحدت

سخنرانی علامه سبزواری

شرح رساله نور وحدت بیست و سه جلسه نیم ساعتی است و بدون شک یکی از بهترین جلسات استاد در زمینه عرفان نظری می باشد.

مطالعه این جلسات را به همه عزیزان علاقه مند به موضوع عرفان و دین قویا پیشنهاد می کنیم و موضوعات مطرح شده در این جلسات پایه فهم و درک بهتر دیگر جلسات و موضوعات حضرت استاد می باشد.

  • جلسه

  • موضوع

شرح رساله نور وحدت جلسه یکم مشاهده این جلسه
21/ 02 / 1392 شرح رساله نور وحدت جلسه 1
شرح رساله نور وحدت جلسه دوم مشاهده این جلسه
22/ 02 / 1392 شرح رساله نور وحدت جلسه 2
شرح رساله نور وحدت جلسه سوم مشاهده این جلسه
22 / 02 / 1392 شرح رساله نور وحدت جلسه 3
شرح رساله نور وحدت جلسه چهارم مشاهده این جلسه
23 / 02 / 1392 شرح رساله نور وحدت جلسه 4
شرح رساله نور وحدت جلسه پنجم مشاهده این جلسه
24 / 04 / 1391 شرح رساله نور وحدت جلسه 5
شرح رساله نور وحدت جلسه ششم مشاهده این جلسه
25 / 04 / 1392 شرح رساله نور وحدت جلسه 6
شرح رساله نور وحدت جلسه هفتم مشاهده این جلسه
26 / 04 / 1391 شرح رساله نور وحدت جلسه 7
شرح رساله نور وحدت جلسه هشتم مشاهده این جلسه
27 / 04 / 1391 شرح رساله نور وحدت جلسه 08
شرح رساله نور وحدت جلسه نهم مشاهده این جلسه
28 / 04 / 1391 شرح رساله نور وحدت جلسه 9