جلسات مرتبط با برچسب

جنون فوق العقل و دون العقل

  • جلسه

  • موضوع

شرح مثنوی جلسه سی و هشتم مشاهده این جلسه
۱۳۸۸/۰۴/۱۷ شرح مثنوی مولانا جلسه 38