داستان خلقت آدم جلسه دوازدهم

داستان خلقت آدم جلسه 12

بد است انسان همیشه مقلد باشد
انسان همیشه محقق باشد خوب است

باید از درون خودت اسراری کشف کنی
از درون خودت کانالی به الواح ملکوت بازکن
اسرار را از ملکوت وجود ، از خود نورانیت بگیر

در خودت نمان
یک قدم جلوتر بیا
از دیدار حق علم بیاموز

معلم تو آن بعد ملکوتی تو است، جبرئیلی است که در باطن تو حضور دارد. جبرئیل معلم بشر است. وقتی به خدمت او رسیدی دیگر کتاب را ببند و ترک تحصیل کن. جبرئیل در وجود همه ما حضور دارد. وجود بسیار گسترده ای که درون همه ما حضور دارد. اگر به او رسیدی رزق را از او می گیری و حیات را از او می گیری و قدرت را از او می گیری و علم را هم از او می گیری

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بد است انسان همیشه مقلد باشد
انسان همیشه محقق باشد خوب است

باید از درون خودت اسراری کشف کنی
از درون خودت کانالی به الواح ملکوت بازکن
اسرار را از ملکوت وجود ، از خود نورانیت بگیر

در خودت نمان
یک قدم جلوتر بیا
از دیدار حق علم بیاموز

معلم تو آن بعد ملکوتی تو است، جبرئیلی است که در باطن تو حضور دارد. جبرئیل معلم بشر است. وقتی به خدمت او رسیدی دیگر کتاب را ببند و ترک تحصیل کن. جبرئیل در وجود همه ما حضور دارد. وجود بسیار گسترده ای که درون همه ما حضور دارد. اگر به او رسیدی رزق را از او می گیری و حیات را از او می گیری و قدرت را از او می گیری و علم را هم از او می گیری

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.